Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството ми на Председател на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 22.03.2019 г. от 16.00 часа в офиса на “МИГ Поморие”, гр. Поморие, Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис №16 при следния дневен ред:

т. 1  „Промяна на бюджет за 2019 г. на СНЦ „МИГ Поморие“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ съгласно Наредба № 1 от 22 януари 2016 г.“;

т. 2 „Разни”.

С уважение,

Иван Алексиев

Председател на СНЦ “МИГ Поморие