Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Местна инициативна група „Поморие“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по втори прием на проектни предложения от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-Поморие“ посредством процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.002 – МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” – втори прием на проектни предложения, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Цели на процедурата:

  • Повишаване на привлекателността на населените места в община Поморие;
  • Подобряване качеството на живот във всички населени места;
  • Насърчаване на социалното приобщаване и икономическото развитие на територията на МИГ Поморие.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Мярка 4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

  • Община Поморие за всички допустими дейности по мярката;
  • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на юридически лица с нестопанска цел, в които един от учредителите и/или членовете е община, за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
  • Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища, за дейности, свързани с културния живот.

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

• Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях; 

• Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение; 

• Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства; 

• Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; 

• Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура; 

• Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства; 

• Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до

пазарната цена на актива;

в) Общи разходи свързани със съответния проект за такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги; хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост. 

Консултантските услуги се състоят от разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта и не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и

придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Начална дата за обявяване на процедурата: 23.05.2022 г., 16:00 часа

Втори краен срок за подаване на проектните предложения е 31.10.2022 г. 16:00 часа.

Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана.

Трети краен срок за подаване на проектните предложения е 16.12.2022 г. 16:00 часа.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

За настоящия втори прием на проектни предложения, максималният размер на БФП е в съответствие с остатъчния финансов ресурс по процедурата в размер на 799 015,76 лв.

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:  

  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 10 000 лева. 
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 300 000 лева.

Максималният интензитет на БФП е до 100% от общата стойност на допустимите разходи

8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

Подадените проектни предложения ще се подреждат според съответствието им със следните критерии за оценка:

Критерии за оценка 

     Максимален праг

1.

Проекти, отговарящи на Приоритет 1 „Модернизирана базисна инфраструктура и качествена жизнена и околна среда“  на Общински план за развитие на община Поморие за периода 2014-2020г.

15

2

Проекти с дейности в населени места извън общинския център

15

3

Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги, и обхвата на  териориално въздействие

20

3.1.

 Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо население над 2000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване)

20

3.2.

Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо население от 1001 до 2000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване)

10

3.3.

Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо население до 1000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване)

5

4

Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности

20

4.1.

При изпълнение дейностите по проекта кандидатът ще създаде над 2 работни места

20

4.2.

При изпълнение дейностите по проекта кандидатът ще създаде до 2 работни места

10

5

Проекти, които имат готова техническа документация – инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект” или „Работен проект” в съответствие с изискванията на ЗУТ

10

6

Проекти, осигуряващи подобряване на околната среда и постигащи екологичен ефект и въздействие

10

7

Проектът предвижда изграждане и на достъпна инфраструктура за хора в неравностойно положение

10

Максимален брой точки

100

Праг на преминаване

40

В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани по следния начин:

–           по-високи показатели за критерий 3. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги, и обхвата на  териториално въздействие;

–           по-високи показатели за критерий 2. Проекти с дейности в населени места извън общинския център

–           по-високи показатели за критерий 4. Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности.

 ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лице за контакт: Изпълнителен директор – Николай Бояджиев, 0877 909 333, office@mig-pomorie.eu

Подробна информация можете да получите в офиса на „МИГ-Поморие“ на адрес: град Поморие, Микропазар Хлебозавода, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис 12, тел. 0877 909 333.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

  • -на сайта на Сдружение „МИГ – Поморие – http://mig-pomorie.eu/
  • -на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и -инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg/

В ИСУН и на посочения по-долу интернет адрес, като ясно се посочва номера на поканата за набиране на предложения, могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. /посочва се точна дата/: 10.10.2022 г.

office@mig-pomorie.eu.

Писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване /посочва се точна дата/: 17.10.2022 г.

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати. Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани В ИСУН и на следната интернет-страница: http://mig-pomorie.eu/ към документите по процедурата.