Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

На 14 и 15 юни 2022 г. ще се проведе съвместно събитие по проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони”. Събитието е във връзка с Административен договор № РД 50-71/18.03.2021 г. за предоставяне на финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.355 за подбор на проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ” от мярка 19 „ВОМР” от ПРСР 2014-2020 г.

Ще бъдат представени и придобитите материални инвестиции по проекта на територията на МИГ Поморие, а именно:

– хидрометеорологична станция на рибaрското пристанище в Поморие;

– павилиони за фермерски пазар за продажба и дегустация на местни продукти.

На среща с участието на водещия партньор МИГ Разлог, МИГ Поморие и МИГ Сплав (Чехия) ще бъдат обсъдени резултатите по проекта в Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ гр. Поморие.

На 15 юни ще бъде посетен районът на изпълнение на проект по Процедура 6: „Подобряване на природозащитния статус на видовете от Натура 2000” на МИГ Поморие с бенефициент Община Поморие, както и други проекти, свързани с опазване на околната среда и финансирани от Стратегията за ВОМР на МИГ Поморие.