Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

В отговор на питане на народни представители в рамките на петъчния парламентарен контрол относно одобрение на проекти на местните инициативни групи (МИГ) от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР 2014-2020), министър Танева предостави следната актуална информация:

-съгласно справка от ИСУН проектните предложения, одобрени от МИГ, са 724, а такива в Резервен списък са 155;
– oбщата стойност на субсидията, за която се кандидатства за финансиране за всички подадени проектни предложения възлиза на 468 млн. 82 хил. лв.;
– в дирекция „Оторизация на плащанията по прилагане на мерки за развитие на селските райони“ няма постъпили заявки за плащане по сключени договори с ДФ „Земеделие“ и бенефициенти във връзка с подадените проекти, поради което няма извършено плащане.
По отношение на мерките, предприети за преодоляване на натрупаното забавяне при обработката на процедурите на МИГ, министър Танева информирам, че са определени и командировани 38 служители от областни дирекции на ДФ „Земеделие“ (ОД на ДФЗ), които ще изпълняват задачи за централно управление на Разплащателната агенция по подмярка 19.2 до края на 2019 г. Тяхното пълноценно включване в оперативната работа по подмярката обаче става постепенно, макар и при възможно най-бързи темпове. Целият административен капацитет на ДФ „Земеделие“ е натоварен напълно с цел недопускане на увеличаване на риска от загуба на средства.

Министър Танева отбелязва, че забавянето на одобрението на процедурите на МИГ се дължи на факта, че до момента общо през ИСУН са приключили 17 приема по различни мерки и подмерки от ПРСР 2014 – 2020 г., поради което експертният състав на дирекциите по договориране и оторизация на мерките и ОД на ДФЗ е затруднен.

Относно обсъжданото възможно съкращаване на 25% от бюджета по Подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР), в случай че по-малко от 50% от средствата са договорени до 30 юни, министър Танева направи следните пояснения:

-Разпоредбите на Постановление № 161 на МС от 2016 г. (ПМС 161) за определяне на правилата за координация между управляващите органи на програмите и МИГ и МИРГ за прилагане на Подхода ВОМР предвижда, че в зависимост от договорените финансови ресурси в рамките на одобрените стратегии управляващите органи на програмите могат да прехвърлят средства от одобрените стратегии към други мерки по съответната програма не по-рано от 30 юни 2019 г.;
– Подобен трансфер на средства може да се извърши при следните условия: при изменение или прекратяване на споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР, при изменение или допълнение на финансовите условия на договора за проектите към мерките от Стратегията в резултат на промени в законодателството, при прекратяване на договора за проект към мерките от стратегии и искане на бенефициента, при едностранно прекратяване от управляващия орган на съответната програма, при несключени договори за проекти към мерките от Стратегията в срока по ПМС 161, когато след приключването на договарянето по обявени мерки, са останали недоговорени средства по тях, при под 20 % изпълнение на всеки от заложените общи индикатори по Стратегията за ВОМР в срока по ПМС 161.;
– Прехвърлянето на средства е възможност за съответната програма и не настъпва автоматично при наличие на някои от изброените хипотези. Такава възможност е обсъждана на срещи между представители на управляващите органи на програмите, финансиращи Подхода ВОМР и МИГ, проведени в края на миналата и в началото на тази година.;
– Цитираният краен срок е изтекъл и нито един управляващ орган на програма не е заявил, че ще се възползва от тази възможност.

Министър Танева в заключение посочва, че към настоящия момент не съществува риск от загуба на средства по Подхода ВОМР.

Източник: МЗХГ