Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

С решение на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ от 23.05.2019 г. е одобрен оценителният доклад на „МИГ Поморие“, с който са класирани и предложени за финансиране подадените две проектни предложения по процедура BG05M9OP001-1.053 МИГ Поморие – Мярка 8 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“.

Одобреният общ размер на безвъзмездната финансова помощ за двата проекта е 172 260 лв.

Списък на проектните предложения, подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ за всяко от тях, е публикуван на интернет страницата на МИГ в раздел „Проекти“, подраздел „Входирани проекти“.

Предстои сключване на договорите за безвъзмездна финансова помощ.

Предвижда се с реализацията на проектите да бъдат предоставени обучения за повишаване и/или за придобиване на нова професионалната квалификация и за придобиване на ключови компетентности на над 80 заети лица от община Поморие чрез изпълнение на различни мерки: въвеждане на система за самообучение и въвеждане на собствена система за вътрешно – фирмено обучение, разработване и внедряване на система за съобразено с нуждите на работодателите обучение на заетите лица и осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот.