Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

СНЦ „МИГ Поморие“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.092 МИГ Поморие – Мярка 8 “Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи”.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции” на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Поморие.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

–           Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация и/ или за придобиване на нова;

–           Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;

–           Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот;

–           Разработването и внедряване на системи за съобразено с нуждите на работодателите обучение на заети лица, отговарящи на високи стандарти за качество.

Общ бюджет по тази покана: 127 740.00 лв.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

www.mig-pomorie.eu и https://eumis2020.government.bg.

Краен срок за представяне на проектните предложения: 24.02.2020 г., 17:30 ч.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.