Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

МИГ „Поморие“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.091 „МИГ Поморие – Мярка 7: Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” и Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора (ЕСФ), в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранцията за младежта” на ОП РЧР

Целта на процедурата е да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места, активиране и интеграция в заетост за безработни и икономически неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Мярката ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.

Проектите ще се изпълняват на територията на територията на МИГ „Поморие“.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1.   Активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси; информационни кампании и събития, ателиета за търсене на работа;

2.   Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права; психологическо подпомагане;

3.   Предоставяне на обучение след регистрация като безработно лице – мотивационни обучения, обучения за придобиване/повишаване на професионална квалификация, обучения за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности;

4.   Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) или стажуване;

5.   Наемане на безработни или неактивни лица; на безработни младежи; на групи в неравностойно положение на пазара на труда след предоставяне на обучения по проекта:

Пълният комплект Условия  за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

www.mig-pomorie.eu и https://eumis2020.government.bg

Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 09.03.2020 г., 16:00 часа.

Общият бюджет по настоящата процедура е в размер на 123 725,47 лв.

Проектно предложение, което е подадено след първия краен срок, ще бъде разглеждано в рамките на втория краен срок за кандидатстване, при наличие на неусвоен финансов ресурс от първи прием.

Проектно предложение подадено след втория краен срок ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано.

При неусвояване на финансовия ресурс по мярката, МИГ – Поморие ще обяви повторен прием за набиране на проектни предложения съгласно обявения ИГРП, като ще се използват остатъчни средства след приключване на първия прием от 2020 г.

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 30.06.2020 г., 16:00 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg