Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

МИГ Поморие“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР,  обявява втори прием по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.013  “МИГ Поморие –Мярка 9: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.“

Пакетът документи по процедурата е изменен във връзка с влезлия в сила на 02.08.2018 г. Регламент (EC, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила на ЕС, съгласно който при проекти, при които безвъзмездната помощ не надвишава 50 000 евро се прилагат правилата на опростени разходи.

Изменените Условия за кандидатстване и пакета документи към тях са публикувани в режим “проследяване на промените” на следните интернет адреси:

www.mig-pomorie.eu и https://eumis2020.government.bg

Вторият краен срок за кандидатстване е 28.06.2019 г. – 16:00 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg