Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

МИГ „Поморие“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.053 “Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи”.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие и е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОП РЧР.

Операцията се изпълнява в съответствие с Приоритет 3 “Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Поморие“.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е да се повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението.

Проектите ще се изпълняват на територията на територията на МИГ „Поморие“.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  • Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация и/ или за придобиване на нова;
  • Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
  • Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот;
  • Разработването и внедряване на системи за съобразено с нуждите на работодателите обучение на заети лица, отговарящи на високи стандарти за качество;

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

www.mig-pomorie.eu и https://eumis2020.government.bg.

Втори краен срок за представяне на проектните предложения е 30.06.2019 г., 17.30 ч.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.