Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

„МИГ Поморие“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР,  обявява втори прием по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.044 „МИГ Поморие – Мярка 7: Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“.

Крайният срок за прием на проектни предложения е 16:00 ч. на 30.06.2019 г.

Пълният комплект Условия  за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

www.mig-pomorie.eu и https://eumis2020.government.bg

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg