Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

На 18.03.2023 г. „МИГ Поморие“ успешно приключи дейностите по проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони” по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ” от мярка 19 „ВОМР” от ПРСР 2014-2020 г., изпълняван в партньорство с МИГ Разлог като водещ партньор и МИГ SPLAV от Чехия.

 

Във връзка със закупените по проекта 6 бр. дървени павилиони с щандове /фермерски пазар/, находящ се на входа на Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Поморие, ул. „Проф. Стоянов“ №1,

съобщаваме, че набираме кандидати – местни производители, желаещи да ги наемат от месец май 2023 г.

 

Подробна информация можете да получите в офиса на „МИГ Поморие“ на адрес:

гр. Поморие, Микропазар Хлебозавода, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис 12,

тел. 0877 909 333

или да ни пишете на имейл: office@mig-pomorie.eu.

 

Краен срок за набиране на кандидатите – 15.04.2023 г.