Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

СНЦ „МИГ Поморие“ съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за:

„Метеорологична станция за измерване на температура, влажност, вятър, валежи и др., вкл. работна станция (сървър) и електронно-информационно табло – 1 бр. в ПИ 57491.503.564 на гр. Поморие“.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Бургас, к-с „Лазур”, ул. ”Перущица” №67,ет.3,п.к.388, email: riosv@unacs.bg, както и в офиса на Сдружение „МИГ Поморие“, гр. Поморие, Микропазар Хлебозавода, ул. „Княз Борис І”  № 96А, офис 12 или на email: office@mig-pomorie.eu.