Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

СНЦ „МИГ Поморие“ съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за:

„Реконструкция, ремонт на сграда част от образователната инфраструктура с местно значение в гр. Поморие и създаване на АРТ Център – Етап 1“ за кандидатстване по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Цел на проекта: Проектът за транснационално сътрудничество, чрез който ще се реализират съвместни дейности има за цел насърчаването на местните културни продукти, популяризира културно-историческото наследство и подпомага местната общност за активно включване в културния живот на Община Поморие. С помощта на дигиталните технологии се цели повишаване на информираността на местната общност и допринася за устойчиво местно развитие и европейска идентичност на участващите територии и МИГ от Европейския съюз. Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Бургас, к-с „Лазур”, ул. ”Перущица” №67,ет.3,п.к.388, email: riosv@unacs.bg, както и в офиса на Сдружение „МИГ Поморие“, гр. Поморие, Микропазар Хлебозавода, ул. „Княз Борис І”  № 96А, офис 12 или на email: office@mig-pomorie.eu.