Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

СНЦ „МИГ Поморие“ съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно намерение с наименование:

„ROADS: Пътища към устойчив геотуризъм“  за кандидатстване по процедура №BGRDNP001-19.607 Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г. 

Проектно предложение „ROADS: Пътища към устойчив геотуризъм“ е насочено към развитието и популяризирането на териториалната уникалност, чрез използването на природните ресурси, културното наследство, обичаи, традиции с цел повишаване привлекателността на територията на МИГ Поморие като туристическа дестинация. По проекта ще бъдат извършени следните дейности:

  • – Идентифициране на георазнообразието в община Поморие: съставяне на геоложка карта на територията на общината и списък от геотопи и геопътеки, които имат потенциал да бъдат разработени за туристически цели.

  • – Разработване на музейна експозиция от скали, минерали и фосили с информационни материали за геоложката история на района, която ще бъде изложена в Посетителски център „Поморийско езеро“.
  •  
  • Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Бургас, к-с „Лазур”, ул. ”Перущица” №67,ет.3,п.к.388, email: riosv@unacs.bg, както и в офиса на Сдружение „МИГ Поморие“, гр. Поморие, Микропазар Хлебозавода, ул. „Княз Борис І”  № 96А, офис 12 или на email: office@mig-pomorie.eu.