Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

СНЦ „МИГ Поморие“ съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно намерение с наименование:

„INNRETE „Полюси на иновации в селските общности“  за кандидатстване по процедура №BGRDNP001-19.607 Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.

Проектът е насочен към развитието и популяризирането на териториалната уникалност, чрез използването на природните ресурси, културното наследство, обичаи, традиции с цел повишаване привлекателността на територията на МИГ Поморие като туристическа дестинация, както и осигуряване на видеонаблюдение на възлови места във вътрешността на Общината. По проекта ще бъдат монтирани стълбове за осветление, оборудвани с видео камери и соларни панели. Монтажът ще се извърши в рамките на уличната регулация. Основната цел е да бъдат използвани за следните дейности:

–           Да се покажат местните забележителности;

–           Да се популяризират събития на местната общност;

–           С цел сигурност.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Бургас, к-с „Лазур”, ул. ”Перущица” №67,ет.3,п.к.388, email: riosv@unacs.bg, както и в офиса на Сдружение „МИГ Поморие“, гр. Поморие, Микропазар Хлебозавода, ул. „Княз Борис І”  № 96А, офис 12 или на email: office@mig-pomorie.eu.