Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

СНЦ „МИГ Поморие“ съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно намерение с наименование:

Проектно предложение „Местни инициативи за европейска идентичност“ по процедура № BGRDNP001-19.607 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Проектът е насочен към развитието и популяризирането на териториалната уникалност, чрез използването на природните ресурси, културното наследство, обичаи, традиции и фолклор с цел повишаване привлекателността на територията на МИГ Поморие като туристическа дестинация. Основната цел е да бъдат подпомогнати местните дейци, занаятчии и състави, чийто продукти допринасят за съхраняването и развитието на местното природно и културно наследство и укрепване на местните общности като уникален социален, природен и културен актив в населените места от територията. Предвидено е организирането на Международен фолклорен фестивал на занаятите. Целта е да се превърне в ежегодно събитие за общината, а това ще допринесе за развитието на туризма в региона.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Бургас, к-с „Лазур”, ул. ”Перущица” №67,ет.3,п.к.388, email: riosv@unacs.bg, както и в офиса на Сдружение „МИГ Поморие“, гр. Поморие, Микропазар Хлебозавода, ул. „Княз Борис І”  № 96А, офис 12 или на email: office@mig-pomorie.eu.