Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

На 31.10.2023 г. беше подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.607-0008 INNRETE „Полюси на иновации в селските общности“ за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г. между ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. и „МИГ Поморие“.

Проектът ще се изпълнява между „МИГ Поморие“ като водещ партньор, „МИГ „Бяла Слатина“, МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник“, „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“, а така също и с Местни инициативни групи от Сицилия, Италия и Полша.

Продължителността е 24 месеца.

Целта на проекта е да обедини чрез изпълнението на дейностите, в съответствие с темата „Иновации и селска общност“, опита на участващите територии в различни аспекти и този опит да бъде навлезе в бъдещите политики при планиране на развитието. В резултат от изпълнението на проекта се очаква да се насърчи обмена на добри практики и установяване на трайни връзки на сътрудничество между участващите в проекта територии. Основните дейности са насочени към създаване на иновативни решения и методи за по-добро управление на ресурсите в селските райони.

На територията на „МИГ Поморие“ се планира създаване на иновативна система за популяризиране и опазване на исторически и културни забележителности, чрез  изграждането на система за автономно осветление и наблюдение на обекти с културно и историческо значение, както и популяризиране на културни събития на територията на Община Поморие.

Отпуснатата безвъзмездна финансова помощ за всички български партньори е на обща стойност в размер на: 707 770,22 лв., от които за „МИГ Поморие“ в размер на: 190 790 лв.