Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Местна инициативна група Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.577 МИГ Поморие_6.4_М3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Поморие, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Цели на процедурата:

 • Намаляване на сезонните колебания в заетостта;
 • Насърчаване стартирането и развитието на неземеделски дейности в селските райони;
 • Преструктуриране на малките стопанства и укрепването на тяхната икономическа устойчивост;
 • Развитието на конкурентоспособността на селските райони.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Мярка 3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

 • – Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 • – Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • – Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • – Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

в) Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството;

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Начална дата за обявяване на процедурата: 21.02.2022 г., 16:00 часа.

Първи краен срок за подаване на проектните предложения е 20.05.2022 г.,16:00 часа,

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 16.12.2022 г., 16:00 часа. (Приемът по втори краен срок за подаване на проектни предложения ще се проведе в случай, че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Третият краен срок за подаване на проектните предложения е 20.07.2023 г., 16:00 часа. (Приемът по трети краен срок за подаване на проектни предложения ще се проведе в случай, че са налични остатъчни средства от втория краен срок за подаване на проектни предложения).

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджетът на финансовата помощ за приетите проектни предложения в периода на прием е в размер на 500 000 лв.

7. ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 75 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Съгласно ПРСР 2014-2020 финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за проекти, представени от земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 2 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем.

8. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

•           Минимален размер на безвъзмездната финансов помощ за проект  – 250 лв.

•           Минимален размер на безвъзмездната финансов помощ за проект  при интензитет на помощта 5% – 250 лв.

•           Минимален размер на БФП при интензитет на помощта 75% и 85% – 5000  лв.

•           Максимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проект при интензитет на помощта 75% и 85%– 150 000 лв.

•           Максимален размер на безвъзмездната финансов помощ за проект  при интензитет на помощта 5 % – 19 558,30 лв.

•           Максималният размер на общите допустими разходи за всеки проект е в рамките на 391 166 лева.

Интензитетът на подпомагане на проект за развитие на туризъм (изграждане, обновяване на туристически обекти, предлагащи туристически услуги) не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи

9. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна или по-голяма от 30 т.Подадените проекти ще се подреждат според съответствието им със следните критерии за оценка:

№ / Критерии за оценка / Максимален брой точки по показатели

1. Проекти, отговарящи на Приоритет 3, „Специфична цел 1: Съхраняване и валоризиране на природните и културни ценности в община Поморие“ и/или Специфична цел 2 „Максимално оползотворяване на културното и природно наследство за развитие на конкурентноспособни туристически продукти“ и/или Специфична цел 1 от Приоритет 2: „1-Насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност, технологична модернизация и иновации в предприятията“ на Общински план за развитие на община Поморие за периода 2014-2020г. – 10 т.

2. Проекти, подадени от кандидати притежаващи опит или образование в сектора, за койтокандидатстват – 10 т.

3. Проекти на кандидати, осъществявали дейност най — малко 1 година, преди датата на кандидатстване – 10 т.

4. Проектът е свързан с производствени дейности – 10 т.

5. Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм – 15 т.

6. Проекти, създаващи работни места –

– С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде над 2 работни места – 20 т..           

– С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде до 2 работни места – 10 т.

7. Проекти включващи технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ – 10 т.

8. Проектът е за развитие на неземеделски дейности извън общинския център – 5 т.

9. Проектът е на кандидати, които не са получавали помощ от EC – 10 т.

Максимален брой точки 100 т. 

Подпомагат се проекти получили минимум 30 т.

В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани последния начин:

           –    по-високи показатели по критерий „Проекти, създаващи работни места“;

 • по-високи показатели по критерий „Проекта за развитие на неземеделски дейности извън общинскияцентър“;
  • по-високи показатели по критерий „Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм“.

10. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лице за контакт: Николай Бояджиев – Изпълнителен директор, 0879 89 01 65, office@mig-pomorie.eu

Подробна информация можете да получите в офиса на „МИГ-Поморие“ на адрес: град Поморие, Микропазар Хлебозавода, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис 12, тел. 0877 909 333.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

–           на сайта на Сдружение „МИГ – Поморие – http://mig-pomorie.eu/

–           на сайта на Информационната система за управление  и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg/

На посочения по-долу интернет адрес, като ясно се посочва номера на поканата за набиране на предложения, могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване: 29.04.2022 г.

office@mig-pomorie.eu.

Писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване: 06.05.2022 г.

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следната интернет-страница:

http://mig-pomorie.eu/

към документите по процедурата.