Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Местна инициативна група „Поморие“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.605 МИГ Поморие_4.2_М2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-Поморие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Цели на процедурата:

1. по-добро използване на факторите за производство;

2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);

5. подобряване опазването на околната среда.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Мярка 2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 1. земеделски стопани, регистрирани като такива съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители
 2. признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014 – 2020 г.;

 • -еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2

Кандидатите по т. 1, 2 и 3 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

 • -внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
 • -внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
 • -намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
 • -постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
 • -подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
 • -опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
 • -подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
 • -подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
 • -подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
 • -подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски
  биологични продукти.

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

3. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране
на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;

4. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на „МИГ Поморие“.

5. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините и/или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;

6. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата,
разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;

7. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно Приложение № 1, раздел 8.2. от ПРСР, включително чрез финансов лизинг;

8. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;

9. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

10. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

11. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10. Консултантските услуги не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Начална дата за прием по първи краен срок: 01.03.2022 г.

Първи краен срок за подаване на проектните предложения: 31.05.2022 г., 16:00 часа.

Начална дата за прием по втори краен срок: 01.08.2022 г.

Втори краен срок за подаване на проектните предложения: 31.10.2022 г., 16:00 часа. (Приемът по втори краен срок за подаване на проектни предложения ще се проведе в случай, че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния
интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез подбор  на проектни предложения по мярка 2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е в размер на левовата равностойност на 350 002,07 лв.

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници: 

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 5 000 лева.
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за всеки проект е в рамките на 391 166 лева.

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, с изключение на проекти на големи предприятия, за които размерът на финансовата помощ
възлиза на 40 %.

Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

1. За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ

2. За проекти, представени от земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем

Максималното комбинирано подпомагане за един бенефициент е не повече от 90 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

8. КРИТЕРИИ ЗА
ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

Критерии за оценка   –    Максимален брой точки

1. Проектът предвижда къси вериги на доставка – 10 т.

2. Проектът води до опазване на компонентите на околната среда – 10 т.

3. Проектът води до постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз – 15 т.

4. Преработка на суровини  от чувствителни сектори (Над 50% от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори) – 20 т.

5. Подпомагане на проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията на
селските райони 5.1. С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде над 2 работни места – 20 т.

5.2. С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде до 2 работни места – 10 т.

6. Проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони (Габерово, Дъбник, Лъка) – 10 т.

7. Подпомагане на проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната
промишленост – 15 т.

Максимален брой точки – 100 т.

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна или по-голяма от 30 т.

В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани по следния начин:

– по-високи показатели по критерий „Преработка на суровини  от чувствителни сектори (Над 50% от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори);

– по-високи показатели по критерий „Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони“;

– по-високи показатели по критерий „Подпомагане на проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост“.

9. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лице за контакт: Николай Бояджиев – Изпълнителен директор, 0879 89 01 65, office@mig-pomorie.eu

Подробна информация можете да получите в офиса на „МИГ-Поморие“ на адрес: град Поморие, Микропазар Хлебозавода, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис 12, тел. 0877 909 333.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

–           на сайта на Сдружение „МИГ – Поморие – http://mig-pomorie.eu/

–           на сайта на Информационната система за управление  и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg/

На посочения по-долу интернет адрес, като ясно се посочва номера на поканата за набиране на предложения, могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до три седмици преди изтичането на
срока за кандидатстване
: 10.05.2022 г.

office@mig-pomorie.eu.

Писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване: 17.05.2022 г.

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на
условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следната интернет-страница:http://mig-pomorie.eu/ към документите по процедурата.