Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

На 04.07.2022 г. беше подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.355-0014 „РУРеалност: Подобряване условията на живот в селските райони чрез прилагане на обща/транснационална стратегия за насърчаване устойчивото развитие на териториалните дадености“ за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г. между ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. и „МИГ Поморие“.

Проектът ще се изпълнява между „МИГ Поморие“ като водещ партньор, „МИГ Бяла Слатина“ и „МИГ Логудоро Гочеано“ от Италия и е с продължителност 18 месеца.

Проектът е насочен към намиране на нови решения за развитие на устойчив туризъм, чрез съвместно насърчаване използването на местните дадености и чрез прилагане на единен подход, ориентиран към нуждите на местните заинтересовани страни.

За нуждите на проекта, ще се обнови бившата Ритуална зала в гр. Поморие, като в реконструкцията на сградата и преустройството на помещенията в нея, ще бъдат създадени необходимите съвременни условия за функционирането на обучителния и консултативен хъб в съответствие с главната цел на проекта.

Дейностите са насочени към насърчаване предприемчивостта и конкурентоспособността на бизнеса в селските райони чрез установяване на транснационални партньорства и отношения между целевите територии, с цел засилване на обмена на опит между публични и частни участници и иницииране на съвместни, конкретни действия за популяризиране на местните дадености от туристическа гледна точка. Отпуснатата безвъзмездна финансова помощ на „МИГ Поморие“ е в размер на: 195 455 лв.