Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

По проект на МИГ Поморие е доставена локална автоматична хидрометеорологична станция за безплатно ползване от жителите на oбщина Поморие

В изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по проект на Сдружение „МИГ – Поморие“ беше доставена автоматична станция за измерване на следните метеорологични параметри: температура и влажност на въздуха, скорост на вятъра, посока на вятъра, слънчева радиация, атмосферно налягане и количество валежи.

Доставената апаратура е разположена на територията на Рибарско пристанище – Поморие, а на фасадата на новия културен център „Дом на изкуствата“ в Поморие (бившия Пионерски дом) е инсталирано елекронно табло, отчитащо измерваните от станцията параметри.

Изпълнителят е извършил в предвидения в договора срок – доставка, монтаж и инсталация на активите (автоматична станция, съоръжения и софтуер), в съответствие с всички изисквания и технически спецификации.

Достъпът до данните от измерване на метеорологичната станция в реално време е на следния уеб-адрес: http://46.10.181.43/EdiWebPomorie/MapsDynOL3.aspx

За влизане в интернет страницата е необходимо да се въведaт следните данни:

Потребителско име: guest
Парола: guest

Проектът на Сдружение МИГ Поморие “Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. на 30.12.2021 г. се изпълнява в партньорство с МИГ Разлог като водеща организация и МИГ Сплав от Чехия.

Основната цел на проекта е насърчаване на екологичната отговорност на местните общности и подобряване на баланса и взаимодействието между социално-икономическите дейности, туристическата индустрия и опазването на околната среда като водещ принцип за устойчивото развитие на селските райони на Европа.