Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-10/ 25.01.2017 г., „МИГ Поморие“ публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.002 10_1_7.2. по Мярка 4 от СВОМР на МИГ Поморие – “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Срокът за подаване на писмени възражения и предложения по проекта на документация по процедура BG06RDNP001-19.002 10_1_7.2. по Мярка 4 от СВОМР на МИГ Поморие – “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” е до 16:00 часа на 04.12.2018 г. 

Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на и-мейл: office@mig-pomorie.eu или на адрес: гр. Поморие, Микропазар Хлебозавода, ул. „Княз Борис I“ 96А, офис 12. 

В рамките на този срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мярката.

Проект на документация по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.002 10_1_7.2. по Мярка 4 от СВОМР на МИГ Поморие – “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”:

1. Проект на обява;

2. Проект на Условия за кандидатстване;

3. Проект на Приложенията към Условията за кандидатстване;

4. Проект на Условия за изпълнение;

5. Проект на Приложенията към Условията за изпълнение.