Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

С Протокол № 42 от 08.07.2019 г., Управителният съвет на Сдружение „МИГ Поморие“ удължава срока за прием на проекти по обявената на 30.04.2019 г. процедура № BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” .

Първоначално обявеният първи краен срок за прием 31.07.2019 г. се променя на 30.09.2019 г. до 16:00 ч. Пълният пакет документи за кандидатстване може да разгледате на интернет страницата на сдружението.