Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

С Протокол № 50 на Управителния съвет на Сдружение „МИГ Поморие“ се удължава срока за прием на проекти по обявената на 27.05.2019 г. процедура №   BG16M1OP002-3.008 МЯРКА 6 ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПОМОРИЕ”  .

Първоначално обявеният краен срок за прием 12.12.2019 г. се променя на 13.01.2020 г. до 17:30 ч. Пълният пакет документи за кандидатстване може да разгледате на интернет страницата на сдружението.