Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Промоционална и маркетингова кампания на екологична тематика се проведе на територията на община Поморие. Кампанията, организирана от Местната инициативна група (МИГ), включи различни инициативи с еко насоченост, в които взеха участие представители на училища, читалища, бизнес, НПО, община и граждани.

Мероприятието бе по проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони”. Събитието бе във връзка с Административен договор № РД 50-71/18.03.2021 г. за предоставяне на финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.355 за подбор на проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ” от мярка 19 „ВОМР” от ПРСР 2014-2020 г.

Всички инициативи бяха проведени в рамките на три дни (15, 16 и 17.09.2022 г.) на различни места сред природата в отделните населени места, а също и в училищата на територията на МИГ – гр. Поморие, гр. Ахелой, с. Бата и с. Порой. Изложения, дегустации на местни продукти, игри, обичаи, демонстрации на екологосъобразни практики и детски работилници за изработване на предмети от отпадъчни материали са малка част от провелите се интересни занимания.

На участниците в различните инициативи бяха раздавани поощрителни табелки и значки, отговарящи на критериите за екологична отговорност и лично поведение, придружени със сертификати, издадени от МИГ – Поморие. По проекта бяха придобити материални активи в полза на местната общност – 6 броя павилиони за фермерски пазар и метеорологична станция.