Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Кметът Иван Алексиев подписа два тристранни договора с Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група (МИГ) Поморие за безвъзмездно финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за разширение и реконструкция на обект, свързан с културния живот в Община Поморие – сграда на Читалище „Просвета 1888” гр. Поморие, филиал с. Каменар и обновяване на площи за широко обществено ползване – паркове в с. Лъка, с. Александрово, с. Медово, с. Страцин и с. Порой, Община Поморие.

Дейностите по проектите предвиждат:

–  изграждане на едноетажна пристройка към северната фасада на съществуващата сграда на читалището в с. Каменар. В новата част ще се разположи гримьорна, помещение за реквизит и стая за тихи игри. С проектното предложение ще се подобри част от културната инфраструктура в селото и съответно качеството на предлаганите услуги извън общинския център.

– извършване на ремонт на зелени площи в 5 населени места на територията на Община Поморие: с. Лъка, с. Александрово, с. Медово, с. Страцин и с. Порой, както и и доставка на на елементи на градското (парково) обзавеждане. Основната цел е постигането на балансирано териториално развитие, чрез комплексно подобряване състоянието на техническата инфраструктура на територията на Община Поморие. Проектите „Разширение и реконструкция на обект, свързан с културния живот в Община Поморие – сграда на Читалище „Просвета 1888” гр. Поморие, филиал с. Каменар“ и „Обновяване на площи за широко обществено ползване- паркове в с. Лъка, с. Александрово, с. Медово, с. Страцин и с. Порой, Община Поморие“ се финансират по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, по процедура: МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, със срок на изпълнение – 24 месеца.