Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

На 30.03.2023 г. е подписан договор № РД-50-108 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Поморие“ за програмен период 2023 – 2027 година. Финансирането е по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Стойността на помощта възлиза на 45 531,11 лева.

Основна цел на проекта е разработване на нова многофондова Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на МИГ Поморие за периода 2023 – 2027 година, с активното участие на местното население и включването на всички заинтересовани страни. На основа натрупания опит ще се извърши анализ и проучване на състоянието и развитието на територията, ще се определи обхвата на бъдещите инвестиции, мерки и интервенции с най-благоприятен ефект за подобряването на качеството на живот. Основните дейности по проекта ще осигурят както информираност на населението за възможностите, които предлага многофондовото финансиране по различните Оперативни програми, така и разработване на качествена Стратегия, чието приложение през следващият програмен период ще подпомогне процеса на дългосрочно икономическо развитие на територията на МИГ Поморие.

Срокът за изпълнение на проекта е шест месеца и включва изпълнение на дейности за:

– популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР;

– обучения на местни лидери и заинтересовани страни;

– проучвания и анализи на територията на МИГ и подготовка на стратегия за ВОМР.

Активното участие на всички заинтересовани страни в процеса на планиране е от изключителна важност за подготовката на Стратегията, с цел дефиниране на приоритетите и направленията за бъдещото местно развитие на територията.