Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на Споразумение № РД50-10/25.01.2017 г.  за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, СНЦ „Местна инициативна група Поморие“ ще проведе обучение за местни лидери от територията на МИГ Поморие, на 14.03.2019 г. от 13:00 часа в читалището на гр. Каблешково на тема: „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от СВОМР, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г“.

На обучението ще бъде представена подробна информация относно подготовката на проекти по следните мерки: Мярка 1: „Инвестиции в земеделски стопанства“, Мярка 2: „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и Мярка 3: „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Каним всички заинтересовани страни да вземат участие в предстоящото обучение.