Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Местна инициативна група Поморие кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, като обявява процедура чрез подбор на проекти № BG16M1OP002-3.008 MЯРКА 6„ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПОМОРИЕ”

Целта на процедурата е да осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние (ПС) на видове и местообитания от мрежата Натура 2000, докладвани през 2013 г., в изпълнение на чл. 17 от Директивата за местообитанията, в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние, както и да допринесе за изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на МИГ Поморие.

Допустими бенефициенти по процедурата са:

 1. Юридически лица с нестопанска цел

1.1. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Поморие и които като цел на организацията в устава/учредителния акт са разписали такива текстове, от които да е видно, че поне една от целите на организацията е свързана с опазване на околната среда.

1.2. ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност по Закона за юридическите лица с нестопанска цел с регистрирани клонове със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Поморие. В устава/учредителния акт на ЮЛНЦ следва да са разписани такива текстове, от които да е видно, че поне една от целите на организацията е свързана с опазване на околната среда. В този случай, кандидат по процедурата и бенефициент при подписване на административен договор за предоставяне на БФП е ЮЛНЦ, а не клонът.

2. Общини със седалище и адрес на управление на територията на МИГ Поморие – Община Поморие.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 1 167 055,00 лв. (един милион сто шестдесет и седем хиляди и петдесет и пет лева) с ДДС.

Допустимите дейности, които ще бъдат финансирани по процедурата са:

1. Дейности за осигуряване на принос към поддържане/подобряване на природозащитното състояние на видове и/или типове природни местообитания от мрежата Натура 2000.

– Експертни анализи и проучвания (напр. инженерно-геоложки, хидрогеоложки, хидроложки, осигуряване на специфична информация за видове/местообитания), устройствено планиране (експертни оценки и юридически консултации, нотариални такси и др. такси). Експертните анализи и проучвания не трябва да са самоцелни, а да осигуряват информация, без която е невъзможно да се реализира дейността.

– Консервационни дейности – например: увеличаване площта на водни местообитания; подобряване на свързаността между местообитанията; залесяване/засаждане на растителни видове, отстраняване на инвазивни видове; борба с вредители; ограничаване източници на замърсяване в местообитания; дейности в пещери с цел опазване на прилепи и др.).

– Проектиране.

– Строително-монтажни дейности във връзка с изграждане/реконструкция/ремонт на обекти, надзор и други свързани дейности (включително извън приложното поле на Закона за управление на територията) за подобряване на природозащитното състояние на видове/местообитания.

– Закупуване и/или наемане (вкл. доставка и монтаж, ако е приложимо) на оборудване, съоръжения, техника, стопански инвентар, консумативи, пряко свързани с изпълнението на дейностите по проект. При необходимост, могат да бъдат предвидени обучения на лицата, които ще използват съответните материални активи при изпълнение на проекта.

– Провеждане на наблюдения на видове и обекти, подлежащи на мониторинг в рамките на НСМСБР – допустимо е провеждане на наблюдения за видове, включени в СВОМР, за които липсват данни в посочените в т. 13.1. документи, които да осигуряват достатъчна увереност за наличието на вида в конкретната защитена зона.

2. Информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересованите страни.

3. Спомагателни дейности, необходими за подготовка и изпълнение на проекта.

4. Организация и управление на проекта

5. Мерки за информация и комуникация.

Пълният комплект документи е публикуван на интернет страницата на МИГ Поморие- https://www.mig-pomorie.eu/ и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 17:30 часа на 27.08.2019 г.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва номер на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: office@mig-pomorie.eu