Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Местна инициативна група Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.241 МИГ Поморие_6.4_М3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Поморие, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Цели на процедурата:

 • Намаляване на сезонните колебания в заетостта;
 • Насърчаване стартирането и развитието на неземеделски дейности в селските райони;
 • Преструктуриране на малките стопанства и укрепването на тяхната икономическа устойчивост;
 • Развитието на конкурентоспособността на селските райони.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Мярка 3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

 • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

в) Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството;

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Първи краен срок за подаване на проектните предложения е 13.06.2019 г. 16:00 часа.

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 31.10.2019 г., 16:00 часа. (Приемът по втори краен срок за подаване на проектни предложения ще се проведе в случай, че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Третият краен срок за подаване на проектните предложения е 31.03.2020 г., 16:00 часа. (Приемът по трети краен срок за подаване на проектни предложения ще се проведе в случай, че са налични остатъчни средства от втория краен срок за подаване на проектни предложения).

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджетът на финансовата помощ за приетите проектни предложения в периода на прием е в размер на 500 000 лв.

7. ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 75 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Съгласно ПРСР 2014-2020 финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за проекти, представени от земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 2 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем.

8. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Минимален размер на безвъзмездната финансов помощ за роект   – 5 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проект – 150 000 лв.

Максималният размер на общите допустими разходи за всеки проект е в рамките на 391 166 лева.

9. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна или по-голяма от 30 т.   Подадените проекти ще се подреждат според съответствието им със следните критерии за оценка:
Критерии за оценка  Максимален брой точки по показатели
1 Проекти, отговарящи на Приоритет 3, „Специфична цел 1: Съхраняване и валоризиране на природните и културни ценности в община Поморие“ и/или Специфична цел 2 „Максимално оползотворяване на културното и природно наследство за развитие на конкурентноспособни туристически продукти“ и/или Специфична цел 1 от Приоритет 2: „1-Насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност, технологична модернизация и иновации в предприятията“ на Общински план за развитие на община Поморие за периода 2014-2020г. 10 т.
2 Проекти, подадени от кандидати притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват 10 т.
3 Проекти на кандидати, осъществявали дейност най — малко 1 година, преди датата на кандидатстване 10 т.
4 Проектът е свързан с производствени дейности 10 т.
5 Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм 15 т.
6 Проекти, създаващи работни места
– С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде над 2 работни места          
– С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде до 2 работни места
20 т.;   10 т.
7 Проекти включващи технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ 10 т.
8 Проектът е за развитие на неземеделски дейности извън общинския център 5 т.
9 Проектът е на кандидати, които не са получавали помощ от EC 10 т.
  Максимален брой точки 100 т.
  Подпомагат се проекти получили минимум 30 т.

В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани по следния начин:

 • по-високи показатели по критерий „Проекти, създаващи работни места“;
 • по-високи показатели по критерий „Проекта за развитие на неземеделски дейности извън общинския център“;
 • по-високи показатели по критерий „Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм“.

10. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лице за контакт: Николай Бояджиев – Изпълнителен директор, 0879 89 01 65, office@mig-pomorie.eu

Подробна информация можете да получите в офиса на „МИГ-Поморие“ на адрес: град Поморие, Микропазар Хлебозавода, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис 12, тел. 0877 909 333.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

–           на сайта на Сдружение „МИГ – Поморие – http://mig-pomorie.eu/ –           на сайта на Информационната система за управление  и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg/