Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

СНЦ „МИГ Поморие“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 8 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от СВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.120 МИГ Поморие – Мярка 8 “Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи”.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции” на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на територията на МИГ „Поморие“.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  • Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация и/ или за придобиване на нова;
  • Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
  • Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот;
  • Разработването и внедряване на системи за съобразено с нуждите на работодателите обучение на заети лица, отговарящи на високи стандарти за качество;

•     Общ бюджет по тази покана: 82 068,00 лева

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

www.mig-pomorie.eu и https://eumis2020.government.bg

Краен срок за подаване на проектните предложения е 14 декември 2020 г., 17.30 ч. Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg