Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПОМОРИЕ Открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.028 МЯРКА 11:“ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ”

Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”;

Приоритетна ос 1 : „Технологично развитие и иновации“;

Основна цел на процедурата: Повишаване на иновационната дейност на МСП в тематичните области на ИСИС чрез разработване и/или внедряване на иновации в МСП на тези територии, както и насърчаване на частните инвестиции в научни изследвания и иновации. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Процедура за подбор на проекти за изпълнение на BG16RFOP002-1.028 МИГ-Поморие Мярка 11:„Технологично развитие и иновации“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Поморие.

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП).

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

I. Допустими дейности по Елемент А „Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“::

1. Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на продуктова и/или производствена иновация;

2. Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;

3. Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище;

4. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

5. Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработваната продуктова и/или производствена иновация;

6. Разработване на технологии за производство на продуктова и/или производствена иновация;

7. Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продуктова и/или производствена иновация;

8. Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на продуктова и/или производствена иновация.

ВАЖНО: Проектните предложения, подадени по Елемент А „Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“ следва да включват минимум една от дейностите по т. 1 – 4, посочени по-горе в т. I. А.

Забележка: В случай, че проектното предложение включва дейности по т. 5. – 8. от т. I.А, те следва да бъдат включени в плана за изпълнение на дейностите по проекта и тяхното изпълнение следва да стартира задължително след приключване на изпълнението и верификацията от страна на УО на дейностите по т. 1. – 4. от т.  I.А.

9. Визуализация на проекта.

II. Допустими дейности по Елемент Б „Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“::

1. Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативната продуктова и/или производствена иновация.

2. Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.

3. Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативната продуктова и/или производствена иновация.

4. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Забележка: Консултантските услуги в подкрепа на иновациите може да включват: консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания; придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи; използването на стандарти и на правила, които ги уреждат; „помощни услуги в подкрепа на иновациите“ означава осигуряване на  бази данни, библиотеки, пазарни проучвания, лаборатории, етикети за качество, изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги.

III. Дейности за информиране и публичност.

Пълният набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСИФ, се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“ 2014-2020, който може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия орган: http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=359

4. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И НАЧИН НА  ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 04.01.2021 г., 16:00 часа.

Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок за кандидатстване, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по процедурата.

В рамките на всяка обявена процедура кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение. При подаване на повече от едно проектно предложение от един и същ кандидат, се разглежда последното подадено проектно предложение, като предходните се считат за оттеглени.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

5. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

В съответствие с разпоредбите на чл.42, ал.4 от ПМС 161 от 4 юли 2016г. процедура BG16RFOP002-1.028 МЯРКА 11:“ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ” е с един краен срок за кандидатстване. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е 562 620 лв.  За настоящата процедура за подбор на проекти процента на съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е 85%, а финансирането от националния бюджет се равнява на 15%. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.028 МЯРКА 11: “ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ” ще бъде разпределен измежду двата елемента на процедурата, както следва:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата Средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)   Национално съфинансиране
562 620 лв. 287663.03евро 478 227лв. 244513.58 евро 84393 лв. 43149.45 евро
Размер на безвъзмездната финансова помощ по Елемент А „Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“  по процедурата Средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по Елемент А „Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“  по процедурата Национално съфинансиране по Елемент А „Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“  по процедурата
437 468.65 лв. 223674.16 евро 371 848,35 лв. 190 123.04евро 65 620,30 лв. 33 551.12евро  
Размер на безвъзмездната финансова помощ по Елемент Б „Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“  по процедурата Средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по Елемент Б „Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“  по процедурата Национално съфинансиране по Елемент Б „Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“  по процедурата
125 151.35 лв. 63 988.87 евро 106 378,65лв. 54 390.54евро 18 772,70лв. 9 598.33 евро

6. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Минимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проекти (Елемент А „Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“ или Елемент Б „Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“) – 30 000 лв. (15 338,76 евро)

Максимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проект (Елемент А „Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“) – 250 000 лв. (127 822,97 евро)

Максимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проект (Елемент Б „Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия) – 125 151.35 лв. (63 988.87 евро)

Максималният размер на общите допустими разходи за всеки проект е в рамките на 391 166 лева (200 000 евро).

Максималният размер на допустимите разходи за проект, който може да бъде предоставен на бенефициент в стратегията за местно развитие, е до левовата равностойност на 200 000 евро.

Максималният интензитет  на  безвъзмездната финансова помощ (БФП) е до 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

7. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лице за контакт: Николай Бояджиев, office@mig-pomorie.eu, 0879 89 01 65;

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България – http://www.eufunds.bg.