Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

МИГ ПОМОРИЕ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-1.035 МЯРКА 11:“ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ”

Оперативна програма:„Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”;

Приоритетна ос 1 : „Технологично развитие и иновации“;

Основна цел на процедурата: Повишаване на иновационната дейност на МСП в тематичните области на ИСИС чрез разработване и/или внедряване на иновации в МСП на тези територии, както и насърчаване на частните инвестиции в научни изследвания и иновации.Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Процедура за подбор на проекти за изпълнение на BG16RFOP002-1.035 МИГ-Поморие Мярка 11:„Технологично развитие и иновации“от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Поморие.

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП).

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

I.Допустими дейности по Елемент А „Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“::

1. Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на продуктова и/или производствена иновация; 

2. Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост; 

3. Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище; 

4. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии; 

5. Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработваната продуктова и/или производствена иновация; 

6. Разработване на технологии за производство на продуктова и/или производствена иновация; 

7. Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продуктова и/или производствена иновация; 

8. Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на продуктова и/или производствена иновация. 

ВАЖНО: Проектните предложения, подадени по Елемент А „Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“ следва да включват минимум една от дейностите по т. 1 – 4, посочени по-горе в т. I. А.

Забележка:В случай, че проектното предложение включва дейности по т. 5. – 8. от т. I.А, те следва да бъдат включени в плана за изпълнение на дейностите по проекта и тяхното изпълнение следва да стартира задължително след приключване на изпълнението и верификацията от страна на УО на дейностите по т. 1. – 4. от т.  I.А.

9. Визуализация на проекта.

II. Допустими дейности по Елемент Б „Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“::

1. Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативната продуктова и/или производствена иновация.

2. Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.

3. Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативната продуктова и/или производствена иновация.

4. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

III. Дейности за информиране и публичност.

Пълният набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСИФ, се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“ 2014-2020, който може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия орган:

http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=359

4. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Крайният срок за подаване на проектните предложения е е 14.01.2022 г., 16:30 часа.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се осъществяваизцялопоелектронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

5. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

В съответствие с разпоредбите на чл.42, ал.4 от ПМС 161 от 4 юли 2016г. процедураBG16RFOP002-1.035МЯРКА11:“ТЕХНОЛОГИЧНОРАЗВИТИЕИИНОВАЦИИ” е с един краен срок за кандидатстване. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е 318 049,57лв. За настоящата процедура за подбор на проекти процента на съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е 85%, а финансирането от националния бюджет се равнява на 15%.

6. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Минимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проекти (Елемент А

„Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“ или Елемент Б „Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“) – 30 000 лв. (15 338,76 евро)

Максимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проект (Елемент А

„Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“) – 250 000 лв. (127 822,97 евро);

Максимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проект (Елемент Б

„Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия) – 68 049,57 лв. (34 793,19 евро);

Максималният размер на общите допустими разходи за всеки проект е в рамките на 391 166 лева (200 000 евро).

Максималният размер на допустимите разходи за проект, който може да бъде предоставен на бенефициент в стратегията за местно развитие, е до левовата равностойност на 200 000 евро.

Максималният интензитет  на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е до 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

7. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лице за контакт: Николай Бояджиев, office@mig-pomorie.eu, 0879 89 01 65;

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България – http://www.eufunds.bg.