Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Сдружение „Местна инициативна група Поморие“ обявява за обществено обсъждане  промяна на Стратегия за ВОМР на МИГ Поморие, финансирана по Споразумение № РД50-10/25.01.2017 г., свързана с увеличение на бюджета с 799 000 лв. за дейностите по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и с 114 000 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.

Допълнителните средства за увеличение на бюджета на СВОМР се предоставят във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.

С оглед спазване на въведените противоепидемични COVID-19 мерки, общественото обсъждане ще се проведе неприсъствено в периода 05.04. – 15.04.2021 г. Всички потенциално заинтересовани страни и кандидати – физически и юридически лица, могат да се включат в него, като изпратят своите становища до 14:00 часа на 15.04.2021 г. на електронната поща на МИГ Поморие: office@mig-pomorie.eu или в офиса на Сдружението на адрес: гр. Поморие, Микропазар Хлебозавода, ул.“Княз Борис I“ 96А, офис 12.

Информация за разпределянето на допълнителната финансова подкрепа по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развите на селските райони за периода 2014-2020 г., предоставяна от ЕЗФРСР, можете да намерите тук:

Обосновка за увеличение на бюджета и разпределението му по мерките в СВОМР