Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

На 18.03.2021 г. беше подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.355-0003-C01„Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони” за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.между ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. и МИГ Разлог, в който МИГ Поморие участва като координиращ партньор.

Проектът ще се изпълнява между МИГ Разлог като водещ партньор, МИГ Поморие, МИГ SPLAV от Чехия и МИГ Аdri Valladolid Norte от Испания и е с продължителност 24 месеца.

Основнатацел на проекта е насърчаване на екологичната отговорност на местните общности и подобряване на баланса и взаимодействието между социално-икономическите дейности, туристическата индустрия и опазването на околната среда като водещ принцип за устойчивото развитие на селските райони на Европа.

Проектът има за цел  да бъдат постигнати обществени нагласи за „зелена икономика”, био и еко производства, екологично отговорен туризъм и екологосъобразни икономически дейности. Подобряването на околната среда влияе пряко върху здравето на хората, а оттам и на качеството на живот. Темата е обединяваща за много селски райони на Европа, в т.ч. за всички партньори по проекта. Предвидените за закупуване на материални инвестиции за целите на проекта на територията на МИГ Поморие са 6 бр. дървени павилиони с щандове, предназначени за безплатно ползване от местни производители на биологични, екологично чисти и натурални продукти, както и локална автоматична хидрометеорологична станция, за непрекъснато измерване на метеорологични параметри и концентрацията на фини прахови частици ФПЧ10 в атмосферния въздух. Автоматичната станция следва да измерва следните метеорологични параметри: температура и влажност на въздуха, скорост на вятъра, посока на вятъра, слънчева радиация, атмосферно налягане и количество валежи.