Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-71/18.03.2021 г. по проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони” по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ” от мярка 19 „ВОМР” от ПРСР 2014-2020 г. и приключване на дейностите по проекта, на 16.02.2023 г. от 12:00 часа в Зала на ОбС-Поморие в сградата на Община Поморие ще се проведе заключителна информационна конференция за представяне резултатите на проекта пред местната общност.