Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Николай Бояджиев – Изпълнителен директор  
Ваня Вандова – Петкова – Експерт по прилагане на СВОМР 
Сабина Чанева – Технически асистент

  
Списък на лицата, подписали декларация по Приложение №6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба №22