Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.002 – МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” – трети прием на проектни предложения

Документи за кандидатстване и информация:

Обява

Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Документи към Условията за кандидатстване

Документи към Условията за изпълнение

Процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.577 МИГ Поморие_6.4_М3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по втори прием на проектни предложения

Документи за кандидатстване и информация:

Обява

Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Документи към Условията за кандидатстване

Документи към Условията за изпълнение

Процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.036 – МИГ Поморие_4.1_М1 “Инвестиции в земеделски стопанства” по трети прием на проектни предложения

Документи за кандидатстване и информация:

Обява

Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Документи към Условията за кандидатстване

Документи към Условията за изпълнение

Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.246_7.5_Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с удължен втори краен срок до 09.01.2023 г.

Документи за кандидатстване и информация:

Обява с удължен втори краен срок

Условия за кандидатстване с удължен втори краен срок

Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.002 – МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с повторно удължен втори краен срок до 31.10.2022 г.

Документи за кандидатстване и информация:

Обява с повторно удължен втори краен срок

Условия за кандидатстване с повторно удължен втори краен срок

Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.002 – МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с удължен втори краен срок до 26.09.2022 г.

Документи за кандидатстване и информация:

Обява с удължен втори краен срок

Условия за кандидатстване с удължен втори краен срок

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.036 _МИГ Поморие_4.1_М1_“Инвестиции в земеделски стопанства” по втори прием

Документи за кандидатстване и информация:

Обява

Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Документи към Условията за кандидатстване

Документи към Условията за изпълнение

Процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” по втори прием

Документи за кандидатстване и информация:

Обява

Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Приложения за информация

Приложения за попълване

Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.002 – МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Документи за кандидатстване и информация:

Обява

Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Приложения към Условията за кандидатстване

Приложения към Условията за изпълнение

Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.605 МИГ Поморие_4.2_М2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Документи за кандидатстване и информация:

Обява

Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Приложения към Условията за кандидатстване

Приложения към Условията за изпълнение

Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.577 МИГ Поморие_6.4_М3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Документи за кандидатстване и информация:

Обява

Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Приложения към Условията за кандидатстване

Приложения към Условията за изпълнение

Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура BG06RDNP001-19.577 МИГ Поморие_6.4_М3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегия за ВОМР на „МИГ Поморие“

Проект на документация във връзка с нов прием по мярка 2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Проект на обява

Проект на Условия за кандидатстване

Проект на Условия за изпълнение

Проект на Приложения за кандидатстване

Проект на Приложения за изпълнение

Проект на документация във връзка с нов прием по мярка 3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Проект на обява

Проект на Условия за кандидатстване

Проект на Условия за изпълнение

Проект на Приложения за кандидатстване

Проект на Приложения за изпълнение

Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

Документи за кандидатстване и информация:

Обява

Обява с коригиран първи краен срок до 30.09.2019 г.

Обява с коригиран втори кране срок до 31.10.2019 г.

Условия за кандидатстване

Условия за кандидатстване с коригиран първи краен срок до 30.09.2019 г.

Условия за кандидатстване с коригиран втори краен срок до 31.10.2019 г.

Условия за изпълнение

Приложения за информация към Условията за кандидатстване

Приложения за попълване към Условията за кандидатстване

Приложения към Условията за изпълнение

Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.241 МИГ Поморие_6.4_М3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Документи за кандидатстване и информация:

Обява

Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Приложения към Условията за кандидатстване

Приложения към Условията за изпълнение

Списък на проектните предложения, които не се допускат до етап Техническа и финансова оценка (23.07.2019 г.)

Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.041 Мярка 2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Документи за кандидатстване и информация:

Обява – трети прием

Условия за кандидатстване – трети прием

Условия за изпълнение – трети прием

Приложения към Условия за кандидатстване – трети прием

Приложения към Условия за изпълнение – трети прием

Обява – втори прием

Условия за кандидатстване – втори прием

Условия за изпълнение – втори прием

Приложения към Условия за кандидатстване – втори прием

Приложения към Условия за изпълнение – втори прием

Списък на проектни предложения, които не се допускат до етап Техническа и финансова оценка (09.07.2020 г.)

Обява

Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Приложения към Условията за кандидатстване

Приложения към Условията за изпълнение

Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.036 – МИГ Поморие_4.1_М1 “Инвестиции в земеделски стопанства”

Документи за кандидатстване и информация:

Обява

Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Приложения към Условия за кандидатстване

Приложения към Условия за изпълнение

Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура BG06RDNP001-19.036 – МИГ Поморие_4.1_М1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ Поморие“

Списък на проектните предложения, които не се допускат до етап Техническа и финансова оценка /08.06.2019 г./

Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.002 – МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Документи за кандидатстване и информация:

Обява

Обява с коригиран първи краен срок

Условия за кандидатстване

Условия за кандидатстване с коригиран първи краен срок

Условия за изпълнение

Приложения към Условия за кандидатстване

Приложения към Условия за изпълнение

Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура № BG06RDNP001-19.002 МИГ_Поморие_10_1_7.2. М4_“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на СНЦ „МИГ Поморие“.