Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

Документи за кандидатстване и информация:

Обява

Обява с коригиран първи краен срок до 30.09.2019 г.

Обява с коригиран втори кране срок до 31.10.2019 г.

Условия за кандидатстване

Условия за кандидатстване с коригиран първи краен срок до 30.09.2019 г.

Условия за кандидатстване с коригиран втори краен срок до 31.10.2019 г.

Условия за изпълнение

Приложения за информация към Условията за кандидатстване

Приложения за попълване към Условията за кандидатстване

Приложения към Условията за изпълнение

Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.241 МИГ Поморие_6.4_М3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Документи за кандидатстване и информация:

Обява

Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Приложения към Условията за кандидатстване

Приложения към Условията за изпълнение

Списък на проектните предложения, които не се допускат до етап Техническа и финансова оценка (23.07.2019 г.)

Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.041 Мярка 2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Документи за кандидатстване и информация:

Обява – трети прием

Условия за кандидатстване – трети прием

Условия за изпълнение – трети прием

Приложения към Условия за кандидатстване – трети прием

Приложения към Условия за изпълнение – трети прием

Обява – втори прием

Условия за кандидатстване – втори прием

Условия за изпълнение – втори прием

Приложения към Условия за кандидатстване – втори прием

Приложения към Условия за изпълнение – втори прием

Списък на проектни предложения, които не се допускат до етап Техническа и финансова оценка (09.07.2020 г.)

Обява

Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Приложения към Условията за кандидатстване

Приложения към Условията за изпълнение

Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.036 – МИГ Поморие_4.1_М1 “Инвестиции в земеделски стопанства”

Документи за кандидатстване и информация:

Обява

Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Приложения към Условия за кандидатстване

Приложения към Условия за изпълнение

Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура BG06RDNP001-19.036 – МИГ Поморие_4.1_М1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ Поморие“

Списък на проектните предложения, които не се допускат до етап Техническа и финансова оценка /08.06.2019 г./

Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.002 – МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Документи за кандидатстване и информация:

Обява

Обява с коригиран първи краен срок

Условия за кандидатстване

Условия за кандидатстване с коригиран първи краен срок

Условия за изпълнение

Приложения към Условия за кандидатстване

Приложения към Условия за изпълнение

Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура № BG06RDNP001-19.002 МИГ_Поморие_10_1_7.2. М4_“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на СНЦ „МИГ Поморие“.