Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Нова процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.118 Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“

Документи за кандидатстване и информация:

Обява

Условия за кандидатстване

Приложения за информация

Приложения за попълване

Приложения към договор

Нова процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-1.120 МИГ Поморие – Мярка 8 “Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи”

Документи за кандидатстване и информация:

Обява

Условия за кандидатстване

Приложения за информация

Приложения за попълване

Приложения към договор

Нова процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.110 Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“

Документи за кандидатстване и информация:

Обява

Условия за кандидатстване

Приложения за информация

Приложения за попълване

Приложения към договор

Нова процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.115 “МИГ Поморие – Мярка 9: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.“

Документи за кандидатстване и информация:

Обява

Условия за кандидатстване

Приложения за информация

Приложения за попълване

Приложения към договор

Нова процедура за подбор на проекти: № BG05M9OP001-1.115  МИГ Поморие – Мярка 7: Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“

Документи за кандидатстване и информация:

Обява

Условия за кандидатстване

Приложения за информация

Приложения за попълване

Приложения към договор

Процедура за подбор на проекти: BG05M9OP001-1.091 „МИГ Поморие – Мярка 7: Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“

Документи за кандидатстване и информация:

Обява

Условия за кандидатстване

Приложения за информация

Приложения за попълване

Приложения към договор

Процедура за подбор на проекти: № BG05M9OP001-1.092 МИГ Поморие – Мярка 8 “Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи”

Документи за кандидатстване и информация:

Обява

Условия за кандидатстване

Приложения за информация

Приложения за попълване

Приложения към договор

Процедура за подбор на проекти: № BG05M9OP001-2.049 Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“

Документи за кандидатстване и информация:

Обява

Условия за кандидатстване

Приложения за информация

Приложения за попълване

Приложения към договор

Процедура за подбор на проекти: № BG05M9OP001-1.053 МИГ Поморие – Мярка 8 “Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи”

Документи за кандидатстване и информация:

Изменена обява във връзка с втори прием на проектни предложения

Изменени Условия за кандидатстване във връзка с втори прием на проектни предложения (формат .doc и .pdf)

Изменени приложения за информация във връзка с втори прием на проектни предложения

Изменени приложения за попълване във връзка с втори прием на проектни предложения

Изменени приложения към договор във връзка с втори прием на проектни предложения

Обява

Условия за кандидатстване

Приложения за информация

Приложения за попълване

Приложения към договор

Процедура за подбор на проекти: № BG05M9OP001-1.044 „МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 7: НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НЕАКТИВНИ И БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА“

Документи за кандидатстване и информация:

Условия за кандидатстване

Обява

Документи за информация

Документи за попълване

Приложения към договор

Изменени Условия за кандидатстване

Изменени документи за информация

Изменени документи за попълване

Изменени приложения към договор

Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура
№ BG05M9OP001-1.044 „МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 7: НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НЕАКТИВНИ И БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ Поморие“

Процедура за подбор на проекти: BG05M9OP001-2.013 “МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 9: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ, В Т.Ч. РОМИ, МИГРАНТИ И ДР.“

Документи за кандидатстване и информация:  

Изменена обява във връзка с втори прием на проектни предложения

Изменени Условия за кандидатстване във връзка с втори прием на проектни предложения (формат .doc)

Изменени Условия за кандидатстване във връзка с втори прием на проектни предложения (формат .pdf)

Изменени документи за информация във връзка с втори прием на проектни предложения

Изменени документи за попълване във връзка с втори прием на проектни предложения

Изменени документи към договор във връзка с втори прием на проектни предложения

Условия за кандидатстване

Обява

Документи за информация

Документи за попълване

Приложения към договор

Ръководство за бенефициента за изпълнение на проекти по процедури по ВОМР с финансовата подкрепа на ОПРЧР 2014-2020 г.

Приложения ВОМР