Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Процедура за подбор на проекти: № BG05M9OP001-1.053 МИГ Поморие – Мярка 8 “Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи”

Документи за кандидатстване и информация:

Обява

Условия за кандидатстване

Приложения за информация

Приложения за попълване

Приложения към договор

Процедура за подбор на проекти: № BG05M9OP001-1.044 „МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 7: НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НЕАКТИВНИ И БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА“

Документи за кандидатстване и информация:

Условия за кандидатстване

Обява

Документи за информация

Документи за попълване

Приложения към договор

Изменени Условия за кандидатстване

Изменени документи за информация

Изменени документи за попълване

Изменени приложения към договор

Процедура за подбор на проекти: BG05M9OP001-2.013 “МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 9: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ, В Т.Ч. РОМИ, МИГРАНТИ И ДР.“

Документи за кандидатстване и информация:  

Условия за кандидатстване

Обява

Документи за информация

Документи за попълване

Приложения към договор

Ръководство за бенефициента за изпълнение на проекти по процедури по ВОМР с финансовата подкрепа на ОПРЧР 2014-2020 г.

Приложения ВОМР