Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Нова процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.035 МЯРКА 11:“ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ”

Документи за кандидатстване и информация:

Обява

Условия за кандидатстване

Приложения към Условията за кандидатстване

Условия за изпълнение

Приложения към Условията за изпълнение

Нова процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.075 МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 12: “КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖА НА МСП”

Документи за кандидатстване и информация:

Обява

Условия за кандидатстване

Приложения към Условията за кандидатстване

Условия за изпълнение

Приложения към Условията за изпълнение

Нова процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.028
МЯРКА 11:“ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ”

 Документи за кандидатстване и информация:

Обява

Условия за кандидатстване

Приложения към Условията за кандидатстване

Условия за изпълнение

Приложения към Условията за изпълнение

Процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.010 МИГ-Поморие Мярка 11:„Технологично развитие и иновации“

Документи за кандидатстване и информация:

Обява

Условия за кандидатстване

Приложения към Условията за кандидатстване

Условия за изпълнение

Приложения към Условията за изпълнение

Процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.035 МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 12: “КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖА НА МСП”

Документи за кандидатстване и информация:

Обява

Условия за кандидатстване

Приложения към Условията за кандидатстване

Условия за изпълнение

Приложения към Условията за изпълнение