Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

На 11 и 12 октомври 2019 г. Сдружение „МИГ Поморие“ ще организира информационно събитие – Празник на МИГ, което ще се проведе на територията на МИГ, а именно централната част на град Поморие.

Събитието има за цел: Популяризиране на дейността на МИГ, постигане на по-добра разпознаваемост на територията и Стратегията за ВОМР, чрез включването на местните заинтересовани страни в общностни инициативи за популяризиране на подхода ВОМР.

Събитието ще включва:

  1. Информационен панел, включващ: представяне на СВОМР и изпълнението й, презентация във връзка с темата на събитието;
  2. Празник на открито: изложение на местни производители и занаятчии, вкл. демонстрация/дегустация от територията на МИГ.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!