Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 на Сдружение „МИГ Поморие“ за 2022 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.4 на Сдружение „МИГ Поморие“ за 2022 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 на Сдружение „МИГ Поморие“ за 2021 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.4 на Сдружение „МИГ Поморие“ за 2021 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 на Сдружение „МИГ Поморие“ за 2020 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.4 на Сдружение „МИГ Поморие“ за 2020 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 на Сдружение „МИГ Поморие“ за 2019 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.4 на Сдружение „МИГ Поморие“ за 2019 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 на Сдружение „МИГ Поморие“ за 2018 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.4 на Сдружение „МИГ Поморие“ за 2018 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 на Сдружение „МИГ Поморие“ за 2017 г.

Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 на Сдружение „МИГ Поморие“ за 2017 г.

Годишен доклад за дейността на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Поморие“ за 2016 г.