Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Местна инициативна група Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” по втори прием на проектни предложения от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Поморие посредством процедура за подбор на проектни предложения по Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Цели на процедурата:

  • Развитие на туристическа инфраструктура за публично ползване;
  • Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в селските райони;
  • Опазване и популяризиране на културното, природно и историческо наследство и опазване на околната среда.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

  • Община Поморие;
  • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

  • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
  • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
  • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
  • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
  • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги; хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Разходите за разработване на анализ-разходи-ползи, предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Начална дата за прием на проектни предложения по втори краен срок: 09.09.2022 г. 

Първи краен срок за подаване на проектните предложения е 31.07.2019 г. 16:00 часа.

Втори краен срок за подаване на проектните предложения е 09.12.2022 г. 16:00 часа.

При неусвояване на финансовия ресурс по втори прием МИГ – Поморие ще обяви трети прием за набиране на проектни предложения съгласно ИГРП за 2023 г.

Трети краен срок за подаване на проектните предложения е 30.06.2023 г. 16:00 часа.

Всяко проектно предложение, което е подадено след третия краен срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на 250 000 лв., което представлява 3.01 % от общия бюджет на стратегията за ВОМР на МИГ Поморие. За настоящия втори прием на проектни предложения, максималният размер на БФП е в съответствие с остатъчния финансов ресурс по процедурата в размер на 101 842,17 лв, което представлява 1,23 % от общия бюджет по мярката от СВОМР на МИГ Поморие.

7. ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ

Максималният интензитет на помощта е до 100 % от общата стойност на допустимите разходи.

8. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 10 000 лв. 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 100 000 лв.

Максималният размер на общите допустими разходи за всеки проект е в рамките на 391 166 лева.

За настоящия втори прием на проектни предложения, максималният размер на БФП е в съответствие с остатъчния финансов ресурс по процедурата в размер на 101 842,17 лв.

9. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

ВАЖНО: Максималният брой точки, който може да получи едно проектно предложение е 100 точки.

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна или по-голяма от 30 т.

Подадените проекти ще се подреждат според съответствието им със следните критерии за оценка:

Критерии за оценка 

Максимален брой точки

по показатели

1

Проекти, отговарящи  на Приоритет  3 .,Устойчиво  развитие на  туризма, съхраняване  и валоризиране  на уникалните   природни   и   културни   ценности   в община   Поморие“, Специфична цел 2 .,Максимално оползотворяване на културното и природно наследство за развитие на конкурентноспособни туристически продукти“ и/или на Специфична цел 1

„Съхраняване и валоризиране на природните и културни ценности в община Поморие“ на Общински план за развитие на община Поморие за периода 2014-2020 г.

10 т.

2

Брой население в населените места, където ще се извършват допустимите дейности:

2.1.

Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо население над 2000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване, в случай, че е приложимо. В противен случай се използват последните публикувани данни на Националния статистически институт);

20 т.

2.2.

Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо население от 1001 до 2000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване, в случай, че е приложимо. В противен случай се използват последните публикувани данни на Националния статистически институт)

10 т.

2.3.

Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с oбщo население до 1000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване, в случай, че е приложимо. В противен случай се използват последните публикувани данни на Националния статистически институт)

5 т.

3

Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности :

3.1

При изпълнение дейностите по проекта ще бъдат създадени кандидатът ще създаде над 2 работни места;

20 т.

3

При изпълнение дейностите по проекта кандидатът ще създаде до 2 работни места;

10 т.

4

Проекти, осигуряващи подобряване на околната среда и постигащи екологичен ефект и въздействие.

10 т.

5

Проекти с дейности в населени места извън общинския център.

10 т.

6

Проекти с  инвестиции         за опазване  и  популяризиране  на  културното,  природно  и  историческо наследство.

15 т.

7

Проекти с инвестиции за развитие на туристическа инфраструктура за публично ползване и/или разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите, съоръженията за посетители в селските райони.

15 т.

Максимален брой точки

100 т.

Подпомагат се проекти получили минимум

30 т.

В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани по следния начин:

– по-високи показатели по критерий „Проекти с дейности в населени места извън общинския център“;

– по-високи показатели по критерий „Брой население в населените места, където, ще се извършват допустимите дейности“;

– по-високи показатели по критерий „Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности“.

10. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лице за контакт: Изпълнителен директор – Николай Бояджиев, 0879 89 01 65, office@mig-pomorie.eu

Подробна информация можете да получите в офиса на МИГ Поморие на адрес: град Поморие, Микропазар Хлебозавода, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис 12, тел. 0877 909 333.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

–           на сайта на Сдружение „МИГ – Поморие – http://mig-pomorie.eu/

–          на сайта на Информационната система за управление  и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg/