Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Актуализирана Индикативна Годишна Работна Програма за 2022 г. към Стратегия за ВОМР на „МИГ Поморие“

Индикативна Годишна Работна Програма за 2022 г. към Стратегия за ВОМР на „МИГ Поморие“

Индикативна Годишна Работна Програма за 2021 г. към Стратегия за ВОМР на „МИГ Поморие“

Индикативна Годишна Работна Програма за 2020 г. към Стратегия за ВОМР на „МИГ Поморие“

Актуализирана Индикативна Годишна Работна Програма за 2019 г. към Стратегия за ВОМР на МИГ-Поморие

Актуализирана Индикативна Годишна Работна Програма за 2019 г. към Стратегия за ВОМР на МИГ-Поморие.

Индикативна Годишна Работна програма за 2019 г. към Стратегия за ВОМР на МИГ – Поморие.

Актуализирана Индикативна Годишна Работна Програма за 2018 г. към Стратегията за ВОМР на МИГ – Поморие.

Актуализирана Индикативна Годишна Работна Програма за 2018 г. към Стратегията за ВОМР на МИГ – Поморие.

Актуализирана Индикативна Годишна Работна Програма за 2018 г. към Стратегията за ВОМР на МИГ – Поморие.

Актуализирана Индикативна Годишна Работна Програма за 2017 г. към Стратегията за ВОМР на МИГ – Поморие.

Индикативна Годишна Работна Програма за 2017 г. към Стратегията за ВОМР на МИГ – Поморие.