Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Индикативна Годишна Работна Програма за 2020 г. към Стратегия за ВОМР на „МИГ Поморие“

Актуализирана Индикативна Годишна Работна Програма за 2019 г. към Стратегия за ВОМР на МИГ-Поморие

Актуализирана Индикативна Годишна Работна Програма за 2019 г. към Стратегия за ВОМР на МИГ-Поморие.

Индикативна Годишна Работна програма за 2019 г. към Стратегия за ВОМР на МИГ – Поморие.

Актуализирана Индикативна Годишна Работна Програма за 2018 г. към Стратегията за ВОМР на МИГ – Поморие.

Актуализирана Индикативна Годишна Работна Програма за 2018 г. към Стратегията за ВОМР на МИГ – Поморие.

Актуализирана Индикативна Годишна Работна Програма за 2018 г. към Стратегията за ВОМР на МИГ – Поморие.

Актуализирана Индикативна Годишна Работна Програма за 2017 г. към Стратегията за ВОМР на МИГ – Поморие.

Индикативна Годишна Работна Програма за 2017 г. към Стратегията за ВОМР на МИГ – Поморие.