Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
Представяне
МИГ Поморие е публично-частно партньорство ....
Карта
Актуална картна на община Поморие.
Проекти
Актуални проекти на Местна инициативна група Поморие.
Календар / Събития
Актуални събития на Местна инициативна група Поморие.

Свикване на ОС...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на…

М1 втори прием...

Местна инициативна група „Поморие“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ…

Покана за участие в еднодневни обучения...

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на…

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на о...

СНЦ „МИГ Поморие“ съобщава на всички заинтересовани физически и юридически…