Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
Представяне
МИГ Поморие е публично-частно партньорство ....
Карта
Актуална картна на община Поморие.
Проекти
Актуални проекти на Местна инициативна група Поморие.
Календар / Събития
Актуални събития на Местна инициативна група Поморие.

Обява...

На 18.03.2023 г. „МИГ Поморие“ успешно приключи дейностите по проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни…

МИГ Поморие – екологично отговорни местни об...

Във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна…

Свикване на ОС...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на…

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на о...

СНЦ „МИГ Поморие“ съобщава на всички заинтересовани физически и юридически…