Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
Представяне
МИГ Поморие е публично-частно партньорство ....
Карта
Актуална картна на община Поморие.
Проекти
Актуални проекти на Местна инициативна група Поморие.
Календар / Събития
Актуални събития на Местна инициативна група Поморие.

ПРАЗНИК НА „МИГ ПОМОРИЕ“...

На 17 и 18.09.2021 г. Сдружение „МИГ Поморие“ ще организира…

Свикване на Общо събрание...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на…

„МИГ Поморие“ обявява нов прием по Мяр...

МИГ „Поморие“ кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка…

Проект на Условия за кандидатстване по Мярка 10 за...

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение…