Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
Представяне
МИГ Поморие е публично-частно партньорство ....
Карта
Актуална картна на община Поморие.
Проекти
Актуални проекти на Местна инициативна група Поморие.
Календар / Събития
Актуални събития на Местна инициативна група Поморие.

Нов прием по Мярка 2...

Местна инициативна група „Поморие“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ…

Нов прием по Мярка 3...

Местна инициативна група Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна…

Закупена Метеостанция по проект на „МИГ Помо...

В изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №  РД…

„МИГ Поморие“ обявява нов прием по Мяр...

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение…