Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
Представяне
МИГ Поморие е публично-частно партньорство ....
Карта
Актуална картна на община Поморие.
Проекти
Актуални проекти на Местна инициативна група Поморие.
Календар / Събития
Актуални събития на Местна инициативна група Поморие.

Покана за свикване на ОС...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на…

„МИГ Поморие“ обявява за обществено об...

Сдружение „Местна инициативна група Поморие“ обявява за обществено обсъждане  промяна…

МИГ Поморие започва участието си в проект за вътре...

На 18.03.2021 г. беше подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №…

Покана за свикване на ОС...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на…