Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
Представяне
МИГ Поморие е публично-частно партньорство ....
Карта
Актуална картна на община Поморие.
Проекти
Актуални проекти на Местна инициативна група Поморие.
Календар / Събития
Актуални събития на Местна инициативна група Поморие.

„МИГ Поморие“ обявява нов прием по Мяр...

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение…

Покана за свикване на ОС...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на…

Проект на документация във връзка с нов прием по м...

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение…

МИГ Поморие обявява нов прием по Мярка 11 от СВОМР...

МИГ ПОМОРИЕ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ…