Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
Представяне
МИГ Поморие е публично-частно партньорство ....
Карта
Актуална картна на община Поморие.
Проекти
Актуални проекти на Местна инициативна група Поморие.
Календар / Събития
Актуални събития на Местна инициативна група Поморие.

Нов договор по 19.3...

На 04.07.2022 г. беше подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна…

Свикване на Общо събрание...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на…

Нов прием по Мярка 4...

Местна инициативна група „Поморие“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна…