Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
Представяне
МИГ Поморие е публично-частно партньорство ....
Карта
Актуална картна на община Поморие.
Проекти
Актуални проекти на Местна инициативна група Поморие.
Календар / Събития
Актуални събития на Местна инициативна група Поморие.

„МИГ Поморие“ обявява нов прием по Мяр...

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЦЕДУРА ЗА…

ПРАЗНИК НА „МИГ ПОМОРИЕ“...

На 17 и 18.09.2021 г. Сдружение „МИГ Поморие“ ще организира…

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на о...

СНЦ „МИГ Поморие“ съобщава на всички заинтересовани физически и юридически…

Покана за участие в информационни срещи...

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на…