Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
Представяне
МИГ Поморие е публично-частно партньорство ....
Карта
Актуална картна на община Поморие.
Проекти
Актуални проекти на Местна инициативна група Поморие.
Календар / Събития
Актуални събития на Местна инициативна група Поморие.

Свикване на Общо събрание...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на…

Нов прием по Мярка 4...

Местна инициативна група „Поморие“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна…

Нов прием по Мярка 2...

Местна инициативна група „Поморие“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ…